Hlavní menu

Vyhláška nebo řád

Obecní vyhlášky, řády apod.

Veřejní vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019.

Veřejní vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019.

V příloze jsou informace k této dani.

Vyhláška-kůrovec

O      patření obecné povahy,
 
kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
 
1. V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem, se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;

veřejná vyhláška- Oznámení

Vešejná vyhláška- Oznámení o zahájení řízení o komlexních pozemkových úpravách na části katastrálního území Bělá u Staré Paky.

 

Návrh opatření obecné povahy Stanovení ochranného pásma vodního zdroje.

Návrh opatření obecné povahy Stanovení ochranného pásma vodního zdroje – jímacího vrtu LB-2, Bělá u Staré Paky v katastrálním území Bělá u Staré Paky.

 

Návrh opatření obecné povahy změna č.2 Územního plánu Bělá

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ

Celé znění v příloze.

Veřejná vyhláška o Změněně č.2 Územního plánu Bělá

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
O ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ
VČETNĚ PROJEDNÁNÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad jako příslušný orgán územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a), § 5 a § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006, Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizuje změnu č. 2 Územního plánu Bělá.

Měú Semily- Veřejná vyhláška - stavební povolení

Měú Semily- Veřejná vyhláška - stavební povolení. / pozemkový úřad/ vše podrobně v příloze.

Stránky